CADDY4SW – Sheet Metal Export

Sheet Metal Export je funkcija, ki uporabnikom omogoča enostaven izvoz pločevinastih kosov ustvarjenih s Sheet Metal modulom v SOLIDWORKS.

Osnovne možnosti funkcije Sheet Metal Export:

 • Možnost izvoza pločevin iz nivoja kosa, sestava in podsestava.
 • Izvoz je omogočen tudi za različne konfiguracije produkta, kjer imamo možnost izbire ene ali več konfiguracij za hkratni izvoz na nivoju odprte SOLIDWORKS datoteke.
 • Na nivoju kosa so podprti tudi večtelesni kosi. V primeru, da imamo mešano strukturo teles za izvoz, se upoštevajo samo telesa ustvarjena s Sheet Metal modulom.
 • Za izvoz lahko izberemo naslednje vrste datotek:
  • DXF: 2D izvoz razvitih pločevinastih kosov
  • STEP203 in STEP214: 3D izvoz nerazvitih pločevinastih kosov
 • Pred izvozom določimo pot do shranjevanja izvoženih datotek pod “Output directory”. Ob zagonu funkcije je privzeta lokacija shranjevanja enaka lokaciji v SOLIDWORKS-u odprte datoteke.
 • Ko izvažamo iz sestava lahko z opcijo “Relative to part documents” določimo shranjevanje izvoženih datotek na lokaciji kjer se nahajajo datoteke kosa z pločevinami. V tem primeru opcija “Output directory” ni več aktivna.
 • Imena map in datotek lahko kombiniramo na osnovi naslednjih lastnosti:
  • Integriranih CADDY4SW lastnosti
  • SOLIDWORKS lastnosti (Custom Properties ali Configuration Specific)
  • Lastnosti razrezne liste (Cut List Properties)
  • Količina profilov se samodejno izračuna in zapiše v imenu izvožene datoteke v oklepaju.
 • V oknu za definiranje imena datoteke imamo opcijo da določimo ali se izvožene datoteke shranijo in grupirajo v mape ali ne. To dosežemo z vpisom poševne linije “/”.
 • Možnosti definiranja imen

Ime mape / Ime pločevine

[fn]                            – Ime kosa (CADDY4SW lastnost)

[cfg]                          – Ime konfiguracije (CADDY4SW lastnost)

[prp:name]              – SOLIDWORKS lastonsti na nivoju kosa (SOLIDWORKS Custom Properties ali Confgiuration Specific)

[smbfn]                    – Ime grupe profilov (CADDY4SW lastnost)

[smbmn]                   – Ime materiala definiranega na nivoju kosa ali pločevine (CADDY4SW lastnost)

[smbt]                       – Debelina pločevine (CADDY4SW lastnost)

[smbprp:name]       – SOLIDWORKS lastnosti iz razrezne liste (SOLIDWORKS Cut List Properties)

/                                  – Ločilo za definranje imena mape in grupiranje profilov (CADDY4SW lastnost).

 

Opombe:

 • Ob prvem zagonu funkcije imamo privzeto sestavljeno ime iz lastnosti kot je bilo v predhodnih verzija in sicer:

Sheet Metal-SOLIDWORKS Material-Debelina Pločevine/Ime datoteke–Ime Cut List–SOLIDWORKS Material–Debelina pločevine(število kosov)

ki je prikazano na naslednji način:

SheetMetal-[smbmn]-[smbt]/[fn]-[cfg]-[smbfn]-[smbmn]-[smbt]

 • Pri vpisu lastnosti iz razrezne liste je potrebno biti pozoren na velike/male črke. V nasprotnem ne prepozna vrednosti.
 • Definiranje mape je opcijsko. V primeru da v definiciji imena ne vpišemo poševne “/” s tem se ne ustvarijo podmape za grupiranje pločevin.
 • Za pravilni izvoz je potrebno upoštevati razlike v vrednostih lastnosti. Funkcije za izvoz ne primerjajo geometrije ampak definirane lastnosti katere sestavljajo ime datoteke. V primeru da lastnosti privedejo do istega imena datoteke bo to pomenilo povečanje količine kosov.

 

Slika 1: Možnosti izvoza pločevin

 1. Z klikom na Browse imamo opcijo izbire poljubne lokacije za shranjevanje izvožnih datotek. Privzeto ob zagonu funkcije se nastavi pot kjer je shranjen aktivni odprti SOLIDWORKS dokument.
 2. Opcija nam omogoča izvoz datotek glede na relativno lokacijo datotek iz katerih izvažamo. S tem se nam ne shranijo vse datoteke na eno lokacijo v primeru da imamo več map ali podmap projekta.
 3. Polje za definiranje imena map in datotek.
 4. Z klikom na vprašaj se nam odpre okno z dodatnimi obrazložitvami glede definiranja imen map in datotek.
 5. Možnost izbire konfiguracij za aktivni dokument iz katerega izvažamo.
 6. Izbira formata za izvoz.

Primer izvoza na nivoju sestava (primer iz predstavitvenega filma):

 1. V odpretem sestavu imamo konstrukcijo kanal za topolotne prenosnike (Primer podjetja TPS-IMP d.o.o.).

Slika 2: Sestav konstrukcije kanala

Sestav je ustvajen iz večjega števila ponavljajočih ali različnih pločevin.

    2. Nastavitve za izvoz bodo naslednje:

Slika 3: Nastavitve izvoza

          a. Ker imamo odprt sestav in kosi varjencev so shranjeni na drugi lokaciji kot sestav lahko odkljukamo opcijo “Relative to part documents”. S tem se bodo datoteke profilov shranile tam kjer      so datoteke kosa.

           b. Ime datoteke sestavimo iz naslednjih parametrov:

[prp:Ident]                                             -> SOLIDWORKS Custom Property – V tem primeru številka projekta

[smbmn]                                                 -> Material – SOLIDWORKS material na nivoju kosa

[smbprp:Sheet Metal Thickness]      -> Cut List Property – Debelina pločevine

/                                                                -> Ločilo za mape

[prp:Koda DAT]                                    -> SOLIDWORKS Custom Property – V tem primeru oznaka pločevine

[smbprp:Bounding Box Length]       -> Cut List Property – Dolžina razvite pločevine

x

[smbprp:Bounding Box Width]         -> Cut List Property – Širina razvite pločevine

x

[smbprp:Sheet Metal Thickness]      -> Cut List Property – Debelina pločevine

Tako da v polje za definiranje imena vpišemo naslednje

[prp:Ident] [smbmn] [smbprp:Sheet Metal Thickness]/[prp:Koda DAT] [smbprp:Bounding Box Length]x[smbprp:Bounding Box Width]x[smbprp:Sheet Metal Thickness]

Enkrat vpisana definicija imena mape in datoteke se ta shrani za naslednjo rabo.

c. Za izvozni format izberemo DXF. Pomeni da bomo izvozili razvite pločevine v DXF format.

d. Ker na nivoju sestava v tem primeru imamo samo eno konfiguracijo je ta tudi izbrana samodejno.

3. Ko imamo željene nastavljene nastavitve zaženo proces izvoza z Run Export.

4. Ko se izvoz zaključi imamo naslednje stanje glede na izbrane nastavitve:

          a. Ustvarjene mape glede na definirano ime v točki 2.b.

V pod mapi PARTS kjer se nahajajo datoteke pločevin imamo nove ustvarjene mape na osnovih katerih so grupirane pločevine.

Slika 4: Grupiranje pločevin glede na definirano ime mape

Primer sestavljenega imena ene od map glede na definirane lastnosti:

[prp:Ident]                                                       = 50119927

[smbmn]                                                           = St37

[smbprp:Sheet Metal Thickness]                = 1.25

          b. Ustvarjene datoteke glede na definirano ime v točki 2.b.

Glede na definarana imena izvoženi datotek imamo naslednje poimenovane DXF datoteke:

Slika 5: Imena izvoženih DXF datotek glede na definirano ime

Primer imena ene od pločevin:

[prp:Koda DAT]                                           = PODPEK

[smbprp:Bounding Box Length]               = 160

x

[smbprp:Bounding Box Width]                 = 40

x

[smbprp:Sheet Metal Thickness]               = 1.25

Samodejno izračunana količina                 = (4)

5. Primer izvožene pločevine

Slika 6: Primer izvožene pločevine v DraftSight

Za pregled izvoženih DXF in STEP datotek lahko uporabljamo program eDrawings Viewer. DXF datoteke pa lahko pregledamo tudi z 2D programu DraftSight.