DraftSight: 2D geometrijske in dimenzijske relacije

Novosti v DraftSight 2019 so poleg 3D konstruiranja še razne relacije, ki omogočajo lažje modeliranje zahtevnejših oblik. Novi DraftSight vsebuje geometrične in dimenzijske relacije.

V programu lahko najdemo relacije pod zavihkom Constraints. Ko želimo dvema elementoma ali večim elementom definirati relacijo, moramo prej izbrati pravilo in nato določiti elemente.

Možnosti geometričnih relacij so:

 • Sovpadanje (Coincident): Določa sovpadanje dveh točk na entitetah ali pa omejuje točko na dveh entitetah.
 • Kolinearno (Collinear): Uveljavi pravilo, da sta 2 črti v isti liniji.
 • Koncentrično (Concentric): Uveljavi sovpadanje središčnih točk lokov, krogov, elips in eliptičnih lokov.
 • Enako (Equal): Omejuje črte na enako dolžino, loke in kroge pa na enak polmer.
 • Fiksno (Fix): Uveljavi, da točke na entitetah in entitete obdržijo fiksno pozicijo.
 • Horinzontalno (Horizontal): Uveljavi, da linije in segmenti deljenih linij postanejo vzporedni x-osi koordinatnega sistema.
 • Vertikalno (Vertical): Uveljavi, da linije in segmenti deljenih linij postanejo vzporedni y-osi koordinatnega sistema.
 • Pravokotno (Perpendicular): Uveljavi, da linije in segmenti deljenih linij nastanejo pravokotni en na drugega.
 • Vzporedno (Parallel): Uveljavi, da si 2 liniji ali segmenti deljenih linij postanejo vzporedni.
 • Tangentno (Tangent): Uveljavi, da si 2 entiteti postaneta tangentni.
 • Gladko (Smooth): Uveljavi, da je krivulja skladna z drugo krivuljo, lokom, linijo ali deljeno linijo.
 • Simetrično (Symmetric): Uveljavi, da 2 entiteti ali sovpadane točke na entitetah ležijo simetrično glede na simetralo.

 

 

Dimenzionalne relacije so namenjene nadzoru razdalje in razmika entitet ali razdalje med sovpadanimi točkami na entitetah. Dimenzionalne relacije v DraftSightu so naslednje:

 

 • Poravnano (Aligned): Določa smerno razdaljo med dvema točkama na entitetah.
 • Kotno (Angular): Določa kot med tremi relacijskimi točkami na entitetah ali med dvema linijama, segmenti deljenih linij ali pa določa celoten kot loka ali ukrivljen segment deljene linije.
 • Premer (Diameter): Določa premer kroga, loka ali ukrivljen segment deljene linije.
 • Horinzontalno (Horizontal): Določa horizontalno razdaljo med dvema točkama na entitetah.
 • Vertikalno (Vertical): Določa vertikalno razdaljo med dvema točkama na entitetah.
 • Linearno (Linear): Določa horizontalno ali vertikalno razdaljo med dvema točkama na entitetah.
 • Radialno (Radial): Določa polmer kroga, loka ali krivulje.

 

V programu med konstruiranjem se nam relacije pokažejo v belih kvadratih v bližini entitet, kjer ta relacija velja. To je prikazano na spodnji sliki: